Aktuálně:
20. července 2024 Přihlaste se, prosím, do systému SIMS
Vážený uživateli, přihlaste se, prosím, do informačního systému SIMS. Po ověřených Vašich přístupových údajů budete oprávněni vykonávat další činnosti.
   
 
   
 

Určení informačního systému SIMS

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (o vysokých školách), ukládá vysokým školám vést matriku studentů, která slouží k evidenci o studentech a k rozpočtovým a statistickým účelům.

Matrika obsahuje údaje o jednotlivých studentech vysoké školy zapsaných do bakalářského nebo magisterského nebo doktorského studijního programu. Zápis nově přijatých studentů do matriky se provádí neprodleně po zápisu studenta do studia v příslušném studijním programu (§ 88 odst. 4, § 51 odst. 1 citovaného zákona). Studenti studující na vysokých školách po 1.1.1999 mají být podle § 101 odst. 4 citovaného zákona do matriky zapsáni do 1.3.1999.

Pro rozpočtové a statistické účely mohou být využívány údaje o jednotlivých studentech pouze tehdy, jsou-li zpracovávány prostředky výpočetní techniky, a to formou databáze vytvořenou příslušnou vysokou školou. Proto zákon o vysokých školách, který opravňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen ministerstvo) sdružovat a využívat informace z matriky studentů podle zvláštních předpisů (§ 87 písm. i) citovaného zákona), současně ministerstvo zmocňuje stanovit strukturu informační věty provozované databáze a její technické podmínky.

Ministerstvo vypracovalo strukturu informační věty databáze z matriky studentů ve spolupráci s Ústavem výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně s ohledem na již existující počítačově zpracovanou studijní agendu na fakultách a vysokých školách. V této struktuře jsou matriky všech vysokých škol ČR (veřejných i soukromých) shromažďovány v centrální databázi nazvané Sdružené informace matrik studentů (zkráceně SIMS), nad níž je budován stejnojmenný informační systém sloužící potřebám ministerstva i vysokých škol. Provozovatelem databáze a informačního systému SIMS je ministerstvo.

Přístup do systému SIMS

Ministerstvo přiděluje každé vysoké škole její přihlašovací jméno a heslo do systému SIMS a autorizovanou písemnou formou je předává akademickému vedení školy, zpravidla k rukám rektora. Správce matriky vysoké školy, pověřený vedením školy zodpovědností za správnost a úplnost údajů vedených za tuto školu v centrální databázi a vybavený přihlašovacím jménem a heslem přiděleným ministerstvem, má v systému SIMS k dispozici prostředky pro vytváření dalších uživatelských účtů v rozsahu své pravomoci.

Prvotní informace o práci se systémem SIMS a o povinnostech vysoké školy souvisejících s údržbou její matriky v centrální databázi ministerstva jsou po přihlášení do systému SIMS nabízeny v hlavním menu pod heslem Dokumentace.

Povinnosti vysoké školy

Každá vysoká škola, veřejná nebo soukromá, je povinna uložit do centrální databáze svou matriku studentů a trvale ji doplňovat a aktualizovat periodickými sběry dat (zpravidla čtyřikrát ročně). Nově zřizované vysoké školy jsou povinny se přihlásit do systému SIMS neprodleně po svém zřízení a svou matriku studentů uložit do centrální databáze při nejbližším hromadném sběru dat následujícím první zápis studentů ke studiu.

Přihlašovací jméno a heslo do SIMS, pokud je již neobdržela, si vysoká škola vyžádá od Odboru vysokých škol ministerstva (pastorov@msmt.cz).

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Stránka byla načtena 20. července 2024 v 1.17:3.